Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Η COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 στα γραφεία της έδρας της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Τακτική Γενική Συνέλευση, με τη συμμετοχή δύο (2) μετόχων. Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 45,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (514.882 επί συνόλου 1.130.180 μετοχών). Ειδικότερα ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: 1. Για το πρώτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 514.882 επί συνόλου 1.130.180 μετοχών) τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 1/1/2016 έως 31/12/2016, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των πεπραγμένων της κλειόμενης χρήσης. 2. Για το δεύτερο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016. 3. Για το τρίτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές της 23ης εταιρικής χρήσης αναθέτοντας τον έλεγχο στην ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Συγκεκριμένα ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Πάτσης Παναγιώτη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11921, κάτοχος του με αριθμό ΑE 527382/2007/Τ.Α. Ν. Κόσμου Δ. ΑΤ, που γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Βεζυργιάννης Γεώργιος του Παναγιώτη, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26911, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 174046/01.10.2007/ Τ.Α. Καλαμαριάς Δ. ΑΤ, γεννηθείς το 1971 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. 4. Για το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι έως 30/06/2022, τους κάτωθι: - Βασίλειο Θωμαΐδη, Εκτελεστικό Μέλος - Άννα Θωμαΐδου, Μη Εκτελεστικό Μέλος - Χαράλαμπο Φιλαδαρλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ελένη Γεωργιτσέλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Οι κ.κ. Χαράλαμπος Φιλαδαρλής, Ελένη Γεωργιτσέλη και Άννα Θωμαΐδου αποφασίστηκε να απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου του Ν. 3693/2008 όπως ισχύει. 5. Για το πέμπτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, με την εταιρία καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό. 6. Για το έκτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανάθεση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, να εξετάσει τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μη συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 Κ.Ν. 2190/20, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες της αγοράς καθώς και τα στοιχεία της εταιρίας και να προτείνει την ακριβή διαδικασία επίλυσης του ανωτέρω θέματος, στο αμέσως προσεχές μέλλον. 7. Στα λοιπά θέματα ανακοινώθηκε η ανάληψη των καθηκόντων τήρησης Μετοχολογίου και Εταιρικών Ανακοινώσεων από τον κ.Βασίλειο Θωμαΐδη.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.