Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.


Η εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Από τις 21.04.2009 οι μετοχές της έχουν μεταφερθεί σε καθεστώς επιτήρησης καθώς στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31.12.2008 οι ζημίες του Ομίλου ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης. Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6, παράγραφοι 1, 4 και 6, του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω αναφερομένων παραγράφων, ήτοι η άρση των λόγων ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης και η παροχή στην εταιρία πιστοποιητικού ελέγχου με σύμφωνη γνώμη.
Η εταιρία προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μείωση του κύκλου εργασιών και τα αρνητικά αποτελέσματα πραγματοποιεί κινήσεις εξυγίανσης τόσο σε λειτουργικό όσο και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο επιδιώκοντας ταυτόχρονα συμφωνίες αποπληρωμής των τοκοχρεολυσίων συμβατές με τις ισχύουσες οικονομικές συνθήκες. Σε συνεργασία με μεγάλο οίκο Συμβούλων εκπόνησε ήδη ένα πλήρες Business Plan για τις επόμενες διαχειριστικές χρήσεις σε βάθος πενταετίας, το οποίο και θα παρουσιάσει στο άμεσο μέλλον στις δανείστριες τράπεζες, προκειμένου να επέλθει νέα βιώσιμη ρύθμιση των δανειακών της υποχρεώσεων, προς ικανοποίηση των αμοιβαίων συμφερόντων τους.
Αναφορικά με την αρνητική καθαρή θέση της εταιρίας αναφέρεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 31.03.2015 με θέμα ημερήσιας διάταξης την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, αποφάσισε να μεταθέσει τη λήψη απόφασης για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει την 30.06.2015.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.