Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Ανακοίνωση για σχέδια αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης


ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 30-1-2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920
ΘΕΜΑ 1ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών.
Προτείνεται Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού €994.558,40 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά, ήτοι 2.260.360 νέες μετοχές. Προτείνεται η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος να μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η προτεινόμενη τιμή εξάσκησης του δικαιώματος συμμετοχής στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι €1,82. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών (€0,44) και της τιμής εξάσκησης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών της εταιρίας υπέρ το άρτιο». Με την υλοποίηση της ανωτέρω προτεινόμενης αυξήσεως, εκτιμάται η επίτευξη της άντλησης ποσού €4.113.855,52 συνολικά. Σε περίπτωση αδιάθετων μετοχών προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να τις διαθέσει κατά την κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται επίσης να προσδιορίσει τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και να εξειδικεύσει τους λοιπούς όρους της Αύξησης στο σχετικό Πληροφοριακό Σημείωμα που θα εκδοθεί.
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας και επικαιροποίηση του συνόλου του Καταστατικού.
Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις παραπάνω προτεινόμενες μεταβολές του Μετοχικού Κεφαλαίου και του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών.
Εφόσον η προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ολοκληρωθεί στο σύνολό της, το τροποποιημένο άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρίας θα έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

«Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε 10.000.000 δρχ. και διαιρείτο σε 1.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 4377/93). Με την από 23/3/99 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 210.000.000 δρχ. με την έκδοση 21.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 9313/24.11.99). Με απόφαση της από 1/12/99 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας τροποποιήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 10.000 δρχ. σε 200 δρχ. και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρέθηκε σε 1.100.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 11415/24.12.01). Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 22.000.000 δρχ. με έκδοση 110.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 1640/1.3.2000). Με απόφαση της από 30/10/00 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά 242.000.000 δρχ. με έκδοση 1.210.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. εκάστη (ΦΕΚ 11609/20-12-00). Με απόφαση της από 01/11/01 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 2.522.850 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στις 201,0425 δραχμές και η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ. (ΦΕΚ 11415/24.12.01). Με απόφαση της από 01/11/01 Έκτα¬κτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αποϋλο¬ποί¬η¬ση των μετοχών της εταιρίας, η εισαγωγή τους προς διαπραγμά¬τευση στην ΝEΧΑ του ΧΑΑ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό των 377.600 ΕΥΡΩ με την έκδοση 640.000 ονομαστικών μετοχών ονο¬μαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΩ εκάστη (ΦΕΚ 1803/11-03-02). Με απόφαση της από 19.06.2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 5.538.600,00 με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προέκυψαν από την διάθεση μετοχών της εταιρίας σε τιμή υπέρ το άρτιο, αφενός μεν με έκδοση 9.180.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,59 και αφ’ ετέρου με την αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από € 0,59 σε € 0,60. (ΦΕΚ 6607/1.7.03). Με την από 30.12.03 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά € 115.188 με έκδοση 191.980 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,60. (ΦΕΚ 512/23.1.04). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.12.07 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεμα-τικών του άρθρου 22 του Ν 1828/1989 ύψους € 248.639,60 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,60 σε € 0,62. Έτσι μετά την νέα αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 7.707.827,60 διαιρούμενο σε 12.431.980 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,62 η κάθε μία (ΦΕΚ 981/10.12.07). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05.01.2011 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεμα¬τικών ποσών, ήτοι 227.800,00 ευρώ από Αποθεματικό που προέκυψε από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, 49.950,94 ευρώ από Αποθεματικό του άρθρου 22 Ν1828/1989 και 965.447,06 ευρώ από Αποθεματικό του Νόμου 2601/1998, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,62 σε 0,72 € ανά μετοχή. Έτσι μετά την νέα αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 8.951.025,60 διαιρούμενο σε 12.431.980 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,72 η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 06.05.2014 αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας από €0,72 σε €7,92 με ταυτόχρονη σύμπτυξη του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας (reverse split) από 12.431.980 ονομαστικές μετοχές σε 1.130.180 ονομαστικές μετοχές με αναλογία 11 παλαιές κοινές μετοχές προς 1 νέα κοινή μετοχή. Αποφασίστηκε παράλληλα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά €6.894.098,00, με συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής από €7,92 σε €1,82. Ακόμη αποφασίστηκε ο σχηματισμός αποθεματικού βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 4α του Ν.2190 ύψους €1.559.648,40 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής από €1,82 σε €0,44. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέρχεται πλέον σε €497.279,20.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.01.2015 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €994.558,40 μέσω της έκδοσης 2.260.360 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,44 η κάθε μία. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε €1.491.837,60 διαιρούμενο σε 3.390.540 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,44 η κάθε μία.»

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.