Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Ανακοίνωση για εισαγωγή μετοχών λόγω reverse split


Η εταιρία «Compucon Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η "εταιρία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 06.05.2014, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της εταιρίας από €0,72 σε €7,92 με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας από 12.431.980 σε 1.130.180 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (reverse split), σε αναλογία ένδεκα (11) υφιστάμενες κοινές μετοχές για κάθε μία (1) νέα κοινή μετοχή, και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €6.894.098,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €7,92 σε €1,82 ανά μετοχή, με σκοπό το συμψηφισμό ισόποσων σωρευτικών ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει. Ακόμη αποφασίστηκε ο σχηματισμός αποθεματικού βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 4α του Ν.2190 ύψους €1.559.648,40 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής από €1,82 σε €0,44.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε €497.279,20 διαιρούμενο σε 1.130.180 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, τελικής ονομαστικής αξίας €0,44 η κάθε μία.
Την 28.05.2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ. Κ2-2490 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, στη συνεδρίασή της την 27.06.2014, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 1.130.180 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €7,92 η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 12.431.980 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €7,92 σε €1,82 ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €6.894.098,00 με σκοπό το συμψηφισμό ισόποσων σωρευτικών ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και το σχηματισμό αποθεματικού βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 4α του Ν.2190 ύψους €1.559.648,40 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής από €1,82 σε €0,44.
Με απόφαση της εταιρίας, η Τρίτη 01.07.2014 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 12.431.980 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α.
Από την επομένη εργάσιμη, Τετάρτη 02.07.2014, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.
Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Άυλων Τίτλων ("Σ.Α.Τ.") ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Παρασκευή 04.07.2014 (Record Date).
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.130.180 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,44 ανά μετοχή, ορίζεται η Τρίτη 08.07.2014.
Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 1.130.180 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.
Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας, υπεύθυνος κ. Σωτήρης Δουρδούμας (τηλ.: 2310 490300).
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.