Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Αποφάσεις Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων


Η εταιρία ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 06 Μαΐου 2014 στα γραφεία της έδρας της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τη συμμετοχή τριών (3) μετόχων. Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 45,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (5.713.720 επί συνόλου 12.431.980 μετοχών).
Μετά τη διαπίστωση της απαιτούμενης κατά το Νόμο απαρτίας συζητήθηκαν τα θέματα 5 έως και 9 της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά ορίζονταν στην από 21.03.2014 Πρόσκληση του Δ.Σ., που δεν είχαν συζητηθεί κατά την αρχική σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 11.04.2014 και κατά την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 25.04.2014 και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις, με πλήρη ομοφωνία (ήτοι με ψήφους 5.713.720 επί συνόλου 12.431.980):

1. Για το πέμπτο θέμα ημερησίας διάταξης αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας από €0,72 σε €7,92 με ταυτόχρονη σύμπτυξη του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας (reverse split) με αναλογία 11 παλαιές κοινές μετοχές προς 1 νέα κοινή μετοχή. Συνεπώς ο αριθμός των μετοχών θα ανέλθει σε 1.130.180 κοινές ονομαστικές μετοχές έναντι 12.431.980 σήμερα. Παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την τακτοποίηση κλασμάτων μετοχών. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα παραμείνει αμετάβλητο μετά την ολοκλήρωση του reverse split, θα ανέρχεται δηλαδή σε €8.951.025,60 διαιρούμενο σε 1.130.180 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €7,92 η κάθε μία.

2. Για το έκτο θέμα ημερησίας διάταξης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά €6.894.098,00, με συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής από €7,92 σε €1,82. Μετά την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε €2.056.927,60, διαιρούμενο σε 1.130.180 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,82 η κάθε μία. Η παραπάνω μεταβολή δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της μετοχής στο Χ.Α.

3. Για το έβδομο θέμα ημερησίας διάταξης αποφασίστηκε ο σχηματισμός Αποθεματικού βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 4α του Ν.2190 ύψους €1.559.648,40 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής από €1,82 σε €0,44. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου μετά την ως άνω μεταβολή θα ανέρχεται πλέον σε €497.279,20 διαιρούμενο σε 1.130.180 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,44 η κάθε μία.

4. Για το όγδοο θέμα ημερησίας διάταξης αποφασίστηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας μέχρι του ποσού του €1.118.878,20, με την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €4.628.087,10 και την έκδοση έως 2.542.905 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,44, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία 9 νέες μετοχές για κάθε 4 παλαιές. Η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι €1,82. Η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών (€0,44) και της τιμής εξάσκησης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών της εταιρίας υπέρ το άρτιο». Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εξουσιοδοτήθηκε να διαθέσει κατά την κρίση του τυχόν αδιάθετες μετοχές, σε παλαιούς ή και νέους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε επίσης να προσδιορίσει τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και να εξειδικεύσει τους λοιπούς όρους της Αύξησης στο σχετικό Πληροφοριακό Σημείωμα που θα εκδοθεί αφού πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρχές. Αποφασίσθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της απόφασης για την αύξηση. Η πιστοποίηση της καταβολής αυτής να πραγματοποιηθεί εντός ενός (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής. Παρέχεται προς το Δ.Σ. η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου για ένα μήνα, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.2190/1920.
Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. ο βασικός μέτοχος της εταιρίας κ. Βασίλειος Θωμαΐδης γνωστοποίησε προς τη Γενική Συνέλευση ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατ’ αναλογία του τρέχοντος ποσοστού του και μέχρι του ποσού του €1.851.235,00, μέρος του οποίου έχει ήδη προκαταβάλει, υπό τη μορφή ταμειακής διευκόλυνσης προς την εταιρία και μέρος ως ποσό προοριζόμενο προς αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Δεσμεύεται επίσης να διατηρήσει το 90% των νέων μετοχών που θα αποκτήσει τουλάχιστον για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία πίστωσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Δεσμεύεται επίσης να διατηρήσει το σύνολο των μετοχών που διαθέτει σήμερα έως την ολοκλήρωση της Αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών.

5. Για το ένατο θέμα ημερησίας διάταξης αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις παραπάνω μεταβολές του Μετοχικού Κεφαλαίου και του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και της οριστικοποίησης του τελικού ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της συνακόλουθης έκδοσης των νέων μετοχών.
Συνεπώς στο άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρίας, υπό την αίρεση της πλήρους κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος:

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

«…………………………
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 06.05.2014 αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας από €0,72 σε €7,92 με ταυτόχρονη σύμπτυξη του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας (reverse split) από 12.431.980 ονομαστικές μετοχές σε 1.130.180 ονομαστικές μετοχές με αναλογία 11 παλαιές κοινές μετοχές προς 1 νέα κοινή μετοχή. Αποφασίστηκε παράλληλα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά €6.894.098,00, με συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής από €7,92 σε €1,82. Ακόμη αποφασίστηκε ο σχηματισμός αποθεματικού βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 4α του Ν.2190 ύψους €1.559.648,40 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής από €1,82 σε €0,44. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέρχεται πλέον σε €497.279,20. Στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 06.05.2014 αποφασίστηκε τέλος η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €1.118.878,20 μέσω της έκδοσης 2.542.905 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,44 η κάθε μία. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε €1.616.157,40 διαιρούμενο σε 3.673.085 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,44 η κάθε μία.»
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.