Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.


Η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Από τις 21/4/2009 οι μετοχές της έχουν μεταφερθεί σε καθεστώς επιτήρησης καθώς στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2008 οι ζημίες του Ομίλου ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης χωρίς παράλληλα η εταιρία να έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6, παράγραφοι 1, 4 και 6, του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω αναφερομένων παραγράφων, ήτοι η άρση των λόγων ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης και η παροχή στην εταιρία πιστοποιητικού ελέγχου με σύμφωνη γνώμη.
Η εταιρία προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μείωση του κύκλου εργασιών και τα αρνητικά αποτελέσματα πραγματοποιεί κινήσεις εξυγίανσης τόσο σε λειτουργικό όσο και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο επιδιώκοντας ταυτόχρονα συμφωνίες αποπληρωμής των τοκοχρεολυσίων συμβατές με τις επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες. Την τρέχουσα περίοδο παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών και τα ζημιογόνα αποτελέσματα σημειώθηκε αξιοσημείωτη βελτίωση στα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων αποτελέσματα που ήταν θετικά τόσο στα αποτελέσματα της μητρικής όσο και σε επίπεδο ομίλου.
Παράλληλα, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/6/2013 αναφορικά με την αρνητική καθαρή θέση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, δια της Πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11/4/2014, υλοποιεί τη δέσμευση πραγματοποίησης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.