Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Η COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 στα γραφεία της έδρας της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Τακτική Γενική Συνέλευση, με τη συμμετοχή επτά (7) μετόχων. Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 52,30% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (6.502.461 επί συνόλου 12.431.980 μετοχών).
Ειδικότερα ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Για το πρώτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 6.502.461 επί συνόλου 12.431.980) τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 1/1/2012 έως 31/12/2012, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των πεπραγμένων της κλειόμενης χρήσης.

2. Για το δεύτερο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση από 1/1/2012 έως 31/12/2012.

3. Για το τρίτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές της 20ης εταιρικής χρήσης αναθέτοντας τον έλεγχο στην ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Συγκεκριμένα ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Πάτσης Παναγιώτης με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11921 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Κωφόπουλος Χαράλαμπος με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13701.

4. Για το τέταρτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2012 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2013. Επίσης παραχώρησε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία όπως συνάψει κατά την απόλυτη κρίση του, πάντα υπό το εταιρικό συμφέρον, σύμβαση εργασίας με μέλος ή μέλη του βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν.2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του Ν.3604/2007.

5. Για το πέμπτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που έχουν ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό.

6. Για το έκτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας για σύναψη συμβάσεων της εταιρίας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Για το έβδομο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανάθεση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να ορίσει το ακριβές ύψος και τον τρόπο αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου στο προσεχές μέλλον και να κάνει τη σχετική εισήγηση για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει σχετικά. Παρασχέθηκε παράλληλα η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής μέσω σύμπτυξης του αριθμού των μετοχών (reverse split) αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.