Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.


Η Εταιρία σύμφωνα με τη διάταξη 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Oι μετοχές της εταιρίας από τις 21/4/2009 έχουν μεταφερθεί σε καθεστώς επιτήρησης καθώς στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2008 οι ζημίες του Ομίλου ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης χωρίς παράλληλα η εταιρία να έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6, παράγραφοι 1, 4 και 6, του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω αναφερομένων παραγράφων, ήτοι η άρση των λόγων ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης και η παροχή στην εταιρία πιστοποιητικού ελέγχου με σύμφωνη γνώμη.
Tο Α’ τρίμηνο του 2013 υπήρξε βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας σε ενοποιημένο επίπεδο, ενώ η μείωση του κύκλου εργασιών σε συνδυασμό με τη διενέργεια προβλέψεων επιβάρυναν τα λειτουργικά αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας. Στα ενοποιημένα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου δεν ενοποιείται η θυγατρική Cosmos στην Ιαπωνία, μέρος του κύκλου εργασιών της οποίας θα πραγματοποιείται πλέον μέσω της θυγατρικής Compucon Japan. Η απόφαση αυτή συνέβαλλε και στη βελτίωση των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων. Παράλληλα η εταιρία συνεχίζει να πραγματοποιεί κινήσεις εξυγίανσης τόσο σε λειτουργικό όσο και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο επιδιώκοντας συμφωνίες αποπληρωμής των τοκοχρεολυσίων συμβατές με τις επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες. Την τρέχουσα περίοδο η εταιρία προέβη επίσης σε προβλέψεις που αντανακλούν την τρέχουσα οικονομική της εικόνα.
Η εταιρία προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την καθαρή της θέση προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο τη βελτίωση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο με παλαιότερη απόφασή του έχει εισηγηθεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, κατά το ποσό των € 2 εκ., η οποία τελεί υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συγκληθεί στις 28 Ιουνίου 2013.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.