Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης


 Η COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 στα γραφεία της έδρας της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Τακτική Γενική Συνέλευση, με τη συμμετοχή επτά (7) μετόχων. Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 50,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (6.255.862 επί συνόλου 12.431.980 μετοχών).
Ειδικότερα ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
1. Για το πρώτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 6.255.862 επί συνόλου 12.431.980) τις Οικονομικές Καταστάσεις της 18ης εταιρικής χρήσης (01/01/2011 έως 31/12/2011), καθώς και τις Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των πεπραγμένων της κλειόμενης χρήσης.
2. Για το δεύτερο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011).
3. Για το τρίτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές της 19ης εταιρικής χρήσης από την εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Συγκεκριμένα ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Πάτσης Παναγιώτης με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11921 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Κωφόπουλος Χαράλαμπος με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13701.
4. Για το τέταρτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι έως 30/06/2017, τους κάτωθι:
- Βασίλειο Θωμαΐδη, Εκτελεστικό Μέλος
- Σωτήριο Δουρδούμα, Εκτελεστικό Μέλος
- Άννα Θωμαΐδου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Αναστάσιο Αλεξανδρίδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Χαράλαμπο Φιλαδαρλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ζαχαρία Αγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Οι κ.κ. Αναστάσιος Αλεξανδρίδης, Χαράλαμπος Φιλαδαρλής και Ζαχαρίας Αγγέλου αποφασίστηκε να απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου του Ν. 3693/2008.
5. Για το πέμπτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που έχουν ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό.
6. Για το έκτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας για σύναψη συμβάσεων της εταιρίας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Για το έβδομο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανάθεση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, να εξετάσει τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μη συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 Κ.Ν. 2190/20, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες της αγοράς καθώς και τα στοιχεία της εταιρίας και να προτείνει την ακριβή διαδικασία επίλυσης του ανωτέρω θέματος, στο αμέσως προσεχές μέλλον.
8. Για το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση μεταξύ λοιπών ενημερώσεων των μετόχων αναφορικά με την τρέχουσα εξέλιξη των γενικών θεμάτων της εταιρίας, προενέκρινε ομόφωνα, για τη χρήση του 2012, να χορηγηθεί αμοιβή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 75.000,00 ετησίως, για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην εταιρία ασκώντας τα καθήκοντά του.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.