Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Τε 05 Ιανουαρίου 2011


Η εταιρία ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε., με τη συμμετοχή 7 μετόχων. Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 50,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (6.251.476 επί συνόλου 12.431.980 μετοχών). Επι του μόνου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 6.251.476 επί συνόλου 12.431.980) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.243.746,50 (με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,62 σε € 0,72) και όχι κατά € 1.118.878,20 όπως είχε αρχικά προταθεί κατά τη σύνταξη της Πρόσκλησης σε Γ.Σ. από το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω αλλαγής του απαιτούμενου ποσού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, σχετικά με την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, το οποίο προέκυψε βάσει της τελικής απόφασης της αρμόδιας Ελεγκτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αριθ.πρωτ. 7778 / 30.12.2010). Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα προέλθει από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους € 227.800,00 από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αποθεματικών ύψους € 49.950,94 από αφορολόγητα αποθεματικά του Άρθρου 22 του Ν.1828/1989, και αποθεματικών ύψους € 965.995,56 από αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.2601/1998.
Συνεπώς, μετά την αποφασισθείσα αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των € 8.951.574,10 διαιρούμενο σε 12.431.980 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,72 η κάθε μία με συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.