Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Ανακοίνωση για σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού

Τε 05 Ιανουαρίου 2011


Η COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιανουαρίου 2011, το σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.compucon.gr. Η προτεινόμενη τροποποίηση προβλέπει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.243.746,50 (με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,62 σε € 0,72) και όχι € 1.118.878,20 όπως είχε αρχικά προταθεί κατά την σύνταξη της πρόσκλησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω αλλαγής του απαιτούμενου ποσού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, σχετικά με την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, το οποίο προέκυψε βάσει της τελικής απόφασης της αρμόδιας Ελεγκτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αριθ.πρωτ. 7778 / 30.12.2010).
Συνεπώς μετά την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτό θα ανέρχεται στο ποσό των € 8.951.574,10 διαιρούμενο σε 12.431.980 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,72 η κάθε μία.

Το τροποποιημένο άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας θα έχει ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε 10.000.000 δρχ. και διαιρείτο σε 1.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 4377/93). Με την από 23/3/99 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 210.000.000 δρχ. με την έκδοση 21.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 9313/24.11.99). Με απόφαση της από 1/12/99 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας τροποποιήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 10.000 δρχ. σε 200 δρχ. και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρέθηκε σε 1.100.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 11415/24.12.01). Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 22.000.000 δρχ. με έκδοση 110.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 1640/1.3.2000). Με απόφαση της από 30/10/00 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά 242.000.000 δρχ. με έκδοση 1.210.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. εκάστη (ΦΕΚ 11609/20-12-00). Με απόφαση της από 01/11/01 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 2.522.850 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στις 201,0425 δραχμές και η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ. (ΦΕΚ 11415/24.12.01). Με απόφαση της από 01/11/01 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αποϋλοποίηση των μετοχών της εταιρίας, η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην ΝEΧΑ του ΧΑΑ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό των δρχ. 377.600 ΕΥΡΩ με την έκδοση 640.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΩ εκάστη (ΦΕΚ 1803/11-03-02). Με απόφαση της από 19.06.2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 5.538.600,00 με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προέκυψαν από την διάθεση μετοχών της εταιρίας σε τιμή υπέρ το άρτιο, αφενός μεν με έκδοση 9.180.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,59 και αφ' ετέρου με την αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από € 0,59 σε € 0,60. (ΦΕΚ 6607/1.7.03). Με την από 30.12.03 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά € 115.188 με έκδοση 191.980 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,60. (ΦΕΚ 512/23.1.04). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.12.07 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του άρθρου 22 του Ν 1828/1989 ύψους € 248.639,60 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,60 σε € 0,62.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05.01.11 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους € 1.243.746,50 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,62 σε € 0,72.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.