Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Ανακοίνωση για συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες της περιοδου 01/01-30/09/2009


Η εταιρία στα πλαίσια της πληρέστερης πληροφόρησης του Επενδυτικού Κοινού, αναρτά εκ νέου τα στοιχεία και πληροφορίες των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 01/01-30/9/2009. Συγκεκριμένα: α. Γίνεται αναλυτική παράθεση των ποσών που διαμόρφωσαν τα ίδια κεφάλαια του ομίλου για την τρέχουσα περίοδο. β. Στα Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες σημείωση 4, γίνεται εκτενέστερη ανάλυση του θέματος έμφασης της έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή της εταιρίας, το οποία αφορά σε εκκρεμή υπόθεση της θυγατρικής “Compite-nt Α.Β.Ε.Ε.” σε σχέση με την Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Γ.Γ.Ε.Τ.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.