Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Διευκρινιστική ανακοίνωση για αποτελέσματα 2005

Δε 03 Απριλίου 2006


Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά τη σημερινή δημοσίευση των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών της χρήσης 2005 ως Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών αναφέρεται "Σύμφωνη γνώμη με θέματα έμφασης" αντί του ορθού "Γνώμη με εξαιρέσεις". Ως παρατηρήσεις που συνιστούν εξαίρεση αναφέρονται από τον Ορκωτό Ελεγκτή τα παρακάτω:
1. Ενδέχεται να συντρέχει η προϋπόθεση για τη μειωτική προσαρμογή της αξίας της επένδυσης της μητρικής εταιρείας στη θυγατρική της Compite A.B.E.E (ποσοστό 87,94%). Η επένδυση αυτή απεικονίζεται στην τιμή κτήσεώς της, συνολικού ύψους € 905.832 ενώ τα ίδια κεφάλαια αυτής, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005, ανέρχονται σε € 552.321,98 (το 2004 ανέρχονταν σε € 840.843,77). Δεδομένου ότι, ο ποσοτικός προσδιορισμός της εύλογης τρέχουσας αξίας της επένδυσης αυτής είναι ιδιαίτερα δύσκολος, δεν είναι δυνατόν να διαμορφωθεί η μειωτική προσαρμογή της αξίας της προαναφερθείσας επένδυσης. Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω γεγονός δεν έχει οποιαδήποτε επίπτωση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, δεδομένο ότι η επένδυση απαλείφεται κατά την ενοποίηση.
2. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού "Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία" περιλαμβάνεται απαίτηση από θυγατρική εταιρία του εξωτερικού (Compucon U.S.A) ύψους € 1.485.988,31 που αφορά χορηγηθέν μακροπρόθεσμο δάνειο εκ μέρους της μητρικής. Διευκρινίζεται ότι το δάνειο προήλθε από μετατροπή απαιτήσεων της μητρικής, εξαιτίας ενδοεταιρικών συναλλαγών, που βρίσκονταν σε καθυστέρηση κατά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Δεν διενεργήθηκε καμία πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσμάτων της μητρικής εταιρίας για τυχών ζημίες οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν σε περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης του δανείου από τη θυγατρική.
3. Στο λογαριασμό "Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις" περιλαμβάνονται υπόλοιπα συνολικού ύψους € 1.600 χιλιάδων περίπου, η είσπραξη των οποίων καθυστερεί από την προηγούμενη χρήση. Δεν διενεργήθηκε καμία πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσμάτων για την πιθανή ζημία που ενδεχομένως θα προκύψει από τη μη ρευστοποίησή τους. Πέραν αυτών θα έπρεπε να διενεργηθεί πρόβλεψη ύψους 360 χιλιάδων περίπου με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της μητρικής και του ομίλου αντίστοιχα.
Τέλος έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της μητρικής, για τις χρήσεις 2001 έως 2005 και της θυγατρικής της Compite ΑΒΕΕ, από συστάσεώς της (27.12.2003), δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ' τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
Η εταιρία έχει ήδη προβεί σε διόρθωση των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών της χρήσης 2005 με την προσθήκη της σημείωσης υπ'αριθμ.8 και οι επενδυτές μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.compucon.gr) για ενημέρωση.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.