Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Αλλαγή στις οικονομικές καταστάσεις 9μηνου

Δε 03 Απριλίου 2006


Γνωστοποιείται ότι στη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2005 έως 30/09/2005 της COMPUCON Εφαρμογές Υπολογιστών ΑΒΕΕ και ειδικότερα στα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων της περιόδου έχουν προκύψει οι εξής διορθώσεις: Στα συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 01/01/2004-30/09/2004 αναφέρεται ότι το ύψος των κερδών προ φόρων για τον Όμιλο ανέρχεται σε 615.775,61 ευρώ έναντι του ορθού 134.652,95 ευρώ. Αναφέρεται ότι τα Έξοδα Διοίκησης, Έξοδα Ερευνών και Ανάπτυξης καθώς και τα Έξοδα Διαθέσεως ανήλθαν σε 982.356,26, 728.034,44 και 510.643,44 ευρώ αντίστοιχα, έναντι του ορθού 1.195.155,20, 885.742,03 και 621.259,57 ευρώ αντίστοιχα. Το ύψος των κερδών μετά φόρων αναφέρεται ότι ανήλθε σε 773.821,69 ευρώ έναντι του ορθού 292.699,03 ευρώ. Τα κατανεμημένα σε μετόχους της μητρικής κέρδη αναφέρεται ότι ήταν 787.242,89 έναντι του ορθού 306.120,23 ευρώ.
Επίσης στα Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου της 30/9/2005 και ειδικότερα στα συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 01/07/2004-30/09/2004 αναφέρεται ότι το ύψος των ζημιών προ φόρων για τον Όμιλο ανέρχεται σε 1.538,07 ευρώ έναντι του ορθού ζημιών 53.943,86 ευρώ. Αναφέρεται ότι τα Έξοδα Διοίκησης, Έξοδα Ερευνών και Ανάπτυξης καθώς και τα Έξοδα Διαθέσεως ανήλθαν σε 355.631,77, 563.198,66 και 165.140,53 ευρώ αντίστοιχα, έναντι του ορθού 385.319,38, 672.745,85 και 251.969,54 ευρώ αντίστοιχα. Το ύψος των κερδών μετά φόρων αναφέρεται ότι ανήλθε σε 87.841,27 ευρώ έναντι του ορθού 35.435,48 ευρώ. Τα κατανεμημένα σε μετόχους της μητρικής κέρδη αναφέρεται ότι ήταν 88.662,29 έναντι του ορθού 36.256,50 ευρώ.
Τέλος στα Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου της 30/9/2005 και ειδικότερα στα συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 01/07/2004-30/09/2004 για την Εταιρία αναφέρεται ότι τα Έξοδα Διοίκησης, Έξοδα Ερευνών και Ανάπτυξης καθώς και τα Έξοδα Διαθέσεως ανήλθαν σε 295.810,57, 72.095,53 και 320.998,67 ευρώ αντίστοιχα, έναντι του ορθού 428.705,77, 93.612,88 και 417.364,04 ευρώ αντίστοιχα. Το ύψος των κερδών προ φόρων αναφέρεται ότι ανήλθε σε 158.179,44 έναντι του ορθού ζημίας προ φόρων 92.598,48 ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων αναφέρεται ότι ήταν 244.611,55 έναντι του ορθού ζημίας μετά φόρων 6.166,37 ευρώ.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.