Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Έγκριση επιδότησης αγοράς συστήματος ERP

Πε 15 Μαϊου 2003


Η εταιρία ανακοινώνει την έγκριση πρότασης επιδότησης έργου Ολοκληρωμένου Συστήματος Εταιρικής Πληροφόρησης (ERP) στα πλαίσια του Προγράμματος "Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας". Ο προϋπολογισμός του επιδοτούμενου έργου είναι 578 χιλ. ευρώ και αναφέρεται σε υποσύνολο των σταδίων εργασίας και παραμέτρων κόστους αντίστοιχης επένδυσης που αναλύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο που κατατέθηκε από την εταιρία για την εισαγωγή της στη ΝΕ.Χ.Α. (σελ. 196 και 239). Το επιδοτούμενο έργο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 82,7% (478 χιλ. ευρώ) από ίδια κεφάλαια και σε ποσοστό 17,3% (100 χιλ. ευρώ) από δημόσια επιχορήγηση. Πιo συγκεκριμένα το επιδοτούμενο έργο αφορά την αγορά, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση χρηστών Ολοκληρωμένου Συστήματος Εταιρικής Πληροφόρησης (ERP), που περιλαμβάνει τα Υποσυστήματα Διαχείρισης Πελατολογίου-Customer Relationship Management (CRM), Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων, Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης καθώς και Διοικητικής Πληροφόρησης-Management Information System (MIS). Η συγκεκριμένη επένδυση προέκυψε λόγω των αυξημένων αναγκών για μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών, καλύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία και διαχείριση των αντιπροσώπων του εξωτερικού, βελτίωση της εσωτερικής οργανωτικής λειτουργίας, καθώς και για τη διατήρηση της παραγόμενης ποιότητας κάθε διαδικασίας της εταιρίας και κατά συνέπεια των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών της. Η διαδικασία αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων οδήγησε στην επιλογή του προγράμματος Singular Enterprise της εταιρίας Singular Software, μέλος του ομίλου της Delta Singular, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία παραμετροποίησης και εγκατάστασης του συστήματος. Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου προκύπτει από την προσαρμογή της μεθοδολογίας GDPM (Goal Directed Project Management) σε έργα υλοποίησης ERP και extended ERP συστημάτων. Aνακοινώνεται επίσης από την εταιρία πως βρίσκονται σε εξέλιξη ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση ύψους 1,61 εκατ. ευρώ οι οποίες αφορούν τον τομέα ανάπτυξης νέων προϊόντων (822 χιλ. ευρώ), και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2003, καθώς και έργα που περιλαμβάνονται στο Επενδυτικό Σχέδιο της εταιρίας (789 χιλ. ευρώ) και πρόκειται να υλοποιηθούν εντός της επόμενης διετίας. Η ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων της εταιρίας θα συμβάλλει στη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην παγκόσμια αγορά λογισμικού για κεντητικές μηχανές αλλά και στην παράλληλη επέκτασή της σε διαφοροποιημένες δραστηριότητες και νέα τμήματα της αγοράς.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.