1) { unset($content['print_array'][0]); $content['print_array'] = '&'.implode('&', $content['print_array']); } else { $content['print_array'] = ''; } $content["all"] = str_replace('[PRINTME]', '', $content["all"]); $content["all"] = str_replace('[/PRINTME]', '', $content["all"]); } if( ! ( strpos($content["all"],'[EMAILME]')===false ) ) { $content['print_array'] = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']); if(is_array($content['email_array']) && count($content['email_array'])>1) { unset($content['email_array'][0]); $content['email_array'] = '&'.implode('&', $content['email_array']); } else { $content['email_array'] = ''; } $content["all"] = str_replace('[EMAILME]', '', $content["all"]); $content["all"] = str_replace('[/EMAILME]', '', $content["all"]); } if ($aktion[2] && $content["articles"][$content["article_id"]]["article_image"]['printonload']){ $block["jsonload"]="window.print();"; } ?> COMPUCON S.A. - | Ανακοινώσεις | Ανακοινώσεις
Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Η εταιρία συντονιστής στο πρόγραμμα LASTOR

Πα 23 Μαϊου 2003


Η εταιρία ανακοινώνει την έγκριση πρότασης επιδοτούμενου έργου «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΖΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΛΥΠΤΩΝ» (LASTOR) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Γ' Κ.Π.Σ.
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτότου συστήματος ανάλυσης και καθαρισμού (μεθοδολογία και καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα), που βασίζεται σε σύγχρονη τεχνολογία laser, για την αποκατάσταση και ανάδειξη λίθινων επιφανειών (γλυπτά, αγάλματα, κτίρια) αρχαιολογικής, ιστορικής ή καλλιτεχνικής αξίας.
Η COMPUCON θα αναπτύξει και θα εκμεταλλευθεί τα παραδοτέα του έργου, καθώς ηγείται ως Ανάδοχος (Project Coordinator) της κοινοπραξίας του έργου, που περιλαμβάνει τους εξής φορείς: «Spirit» (εταιρία παροχής υπηρεσιών), «Λίθου Συντήρησις» (εταιρία συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης), «ΙΤΕ-ΙΗΤΛ» (ερευνητικό ίδρυμα με τεχνογνωσία laser), καθώς και την Εθνική Πινακοθήκη, το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, το ΤΕΙ Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. O συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος της επιδότησης που θα επιμεριστεί στα μέλη της κοινοπραξίας ανέρχεται σε 659 χιλ. ευρώ.
Τα οφέλη που απορρέουν από το πρόγραμμα είναι:
1. Πολιτιστικά, εφόσον θα αναπτυχθεί για πρώτη φορά για ολοκληρωμένη μεθοδολογία συντήρησης των λίθινων επιφανειών που αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αυτό συνεπάγεται την ακριβή και αξιόπιστη διάγνωση των προβλημάτων και τον ελεγχόμενο και επιτυχή καθαρισμό που θα αναδείξει αισθητικά και θα επιμηκύνει σημαντικά τη ζωή των αντικειμένων & θα συμβάλει σε διευκρίνηση ιστορικών θεμάτων (προέλευση, ηλικία, τεχνοτροπία) ή θεμάτων αυθεντικότητας.
2. Οικονομικά, εφόσον η κοινοπραξία του προγράμματος περιλαμβάνει εταιρίες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα παραγωγής και εμπορικής εκμετάλλευσης των παραδοτέων του προγράμματος τόσο στον Πολιτιστικό χώρο (όπου διεθνώς η χρηματοδότηση για θέματα συντήρησης και διάγνωσης έργων τέχνης είναι σημαντική) όσο και σε άλλους τομείς όπου εμφανίζονται δυνατότητες έμμεσης εφαρμογής της (έλεγχος διεργασιών στη βιομηχανία, φορητά συστήματα ανάλυσης).
3. Κοινωνικά, εφόσον καινοτόμες τεχνολογίες θα εισαχθούν στον χώρο της ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, θα εξοικειωθούν οι εργαζόμενοι στον χώρο της συντήρησης με νέες τεχνικές (με την συμβολή της υψηλής τεχνολογίας) και προϊόντα και θα δημιουργηθούν ανάγκες εξειδικευμένων θέσεων εργασίας Στα πλαίσια του έργου, η COMPUCON θα συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό της αυτοματοποίησης και του λογισμικού του συστήματος laser καθαρισμού και ανάλυσης, μέσα από την ανάπτυξη «απεικονιστικού συστήματος» με αισθητήρα, φωτισμό και στόχο, με κατάλληλο μέγεθος και βάρος, ώστε να προσαρμόζεται εύκολα στην έξοδο της δέσμης (μηχανικό βραχίονα, οπτική ίνα κλπ.), την ανάπτυξη συστήματος ελέγχου του «απεικονιστικού συστήματος», την ανάπτυξη συστήματος και λογισμικού μέτρησης των χρωματικών συντεταγμένων «L, a, b», και τέλος τη διασύνδεση των επιμέρους συστημάτων, μονάδων ελέγχου και λογισμικού μέσω κεντρικού υπολογιστή ώστε να λειτουργούν συνδυασμένα. Τα όφελη που θα αποκομίσει η εταιρία επικεντρώνονται στην απόκτηση του δικαιώματος παραγωγής και εμπορίας του προϊόντος που θα προκύψει από το ερευνητικό έργο, αλλά και στη διεύρυνση της τεχνογνωσίας που έχει ήδη αναπτύξει σχετικά με την ανάπτυξη μηχανών laser κοπής και χάραξης.
Η συμμετοχή της COMPUCON στον προϋπολογισμό του έργου αναμένεται να ανέλθει σε ποσό 770 χιλ. ευρώ περίπου, επιδοτούμενη σε ποσοστό 50%. Με τη συμμετοχή της στο έργο LASTOR η COMPUCON επιβεβαιώνει τη μακρόπνοη τοποθέτησή της στο χώρο της ανάπτυξης και εμπορίας ολοκληρωμένων συστημάτων laser. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρία έχει μακροχρόνια εμπειρία στην αντιπροσώπευση και εξυπηρέτηση συσκευών λέιζερ στον κλάδο του κεντήματος και του ενδύματος, ενώ εδραιώνει την παρουσία της στο χώρο με τη δραστηριοποίηση της θυγατρικής της εταιρίας Compite-nt Α.Β.Ε.Ε.
H Compite-nt, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας η συμμετέχουν η COMPUCON με 85% και το ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας) με 15%, ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2002 και έχει ήδη αναπτύξει εξειδικευμένη τεχνογνωσία αναφορικά με μηχανισμούς και παρελκόμενα που προσθέτουν σε απλές συσκευές laser κοπής και χάραξης ειδικές λειτουργικότητες που ζητούνται στους κλάδους κεντήματος και ενδύματος. Η τεχνογνωσία αυτή χρησιμοποιείται ήδη από την COMPUCON στα πλαίσια συμπαραγωγής εξειδικευμένων συσκευών laser κοπής και χάραξης με οίκο του εξωτερικού, και οι οποίες έχουν ήδη βρει σημαντική απήχηση στην παγκόσμια αγορά. Απώτερος στόχος της Compite-nt είναι η ανάπτυξη αντίστοιχων συστημάτων με εξαιρετικά χαμηλό κόστος παραγωγής, υψηλή παραγωγικότητα και υψηλή Ελληνική προστιθέμενη αξία. Η COMPUCON θα υποστηρίξει το συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης μέσα από την υποστήριξη της Compite-nt τόσο σε επίπεδο Έρευνας και Ανάπτυξης (εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία που αποκομίζει από συμμετοχή σε προγράμματα όπως το LASTOR), όσο και σε επίπεδο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ (αναθέτοντας στην Compite-nt την κατασκευή συσκευών για τις οποίες θα έχει διασφαλίσει τα δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης και πραγματοποιώντας πωλήσεις μέσω του διεθνούς δικτύου της). Στις παραπάνω επιδιώξεις σημαντική υποστήριξη θα παρέχει το ΙΤΕ, μέσα από το Iνστιτούτο Hλεκτρονικής κοπής και Λέϊζερ (IHΤΛ), που θεωρείται ένα από τα κυριότερα ερευνητικά κέντρα τεχνολογίας λέϊζερ και μικροηλεκτρονικής υλικών III-V στην Ελλάδα και συμμετέχει σε πληθώρα αναπτυξιακών έργων διεθνούς εύρους και κύρους.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.