Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Πε 29 Μαϊου 2003


Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» δ.τ. «COMPUCON»
Σύμφωνα με το Νόμο 2190/20 και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με επωνυμία «COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» δ.τ. «COMPUCON» σε Τακτική Γενική συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 19η Ιουνίου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ., στο ξενοδοχείο HYATT REGENCY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. στο 13 χιλ. Θεσσαλονίκης – Περαίας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων και του Ισολογισμού της 9ης εταιρικής χρήσεως (1/1/02 έως 31/12/02) και της σχετικής ανάλυσης του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Θέμα 2ο Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 9ης εταιρικής χρήσης (1/1/02 έως 31/12/02). Θέμα 3ο Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσης 1/1/02 έως 31/12/02. Θέμα 4ο Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση (1/1/03 έως 31/12/03) και καθορισμός της αμοιβής τους. Θέμα 5ο Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 5.538.600 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αφενός μεν με έκδοση 9.180.000 νέων μετοχών και αφετέρου με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά € 0,01 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. Θέμα 6ο Έγκριση για την αλλαγή του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την Κεφαλαιαγορά και τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου της εταιρίας. Θέμα 7ο Έγκριση εξόδων Διοίκησης και αμοιβών του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/20. Θέμα 8ο Διάφορες ανακοινώσεις Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2003 στα γραφεία της εταιρίας, 14ο χιλ. Θεσ/νίκης-Μουδανιών, Τ.Θ.445, 57001 Θεσ/νίκη. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πεσμαζόγλου 1). Η ενδεχόμενη εκπροσώπησή τους θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλής σχετικής πρωτότυπης επιστολής.
Θεσσαλονίκη 29-05-2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Βασίλης Θωμαϊδης

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.