Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Πε 19 Ιουνίου 2003


Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «COMPUCON Εφαρμογές Υπολογιστών Α.Β.Ε.Ε» η οποία συνήλθε σήμερα Πέμπτη 19 Ιουνίου 2003, με συμμετοχή του 67,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβαν χώρα τα παρακάτω: α) Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2002 (01.01.2002 - 31.12.2002). β) Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2002 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2002 (01.01.2002 έως 31.12.2002) δ) Αποφασίστηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 10ης εταιρικής χρήσης, ο ορισμός ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του κ. Νικόλαου Γεωργιάδη Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 12941 και ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του κ. Κωνσταντίνου Καραθάνου Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 13381 και ο καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. ε) Εγκρίθηκαν τα έξοδα Διοίκησης και Αμοιβών του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. στ) Αποφασίστηκε η διανομή του μερίσματος της 9ης εταιρικής χρήσης ύψους 0,13 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσεως 2002 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 19ης Ιουνίου 2003. Από την 20η Ιουνίου 2003, ημέρα Παρασκευή, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα του ως άνω μερίσματος. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο και την ημερομηνία καταβολής του μερίσματος θα αναφέρονται σε ειδική ανακοίνωση του Δ.Σ. της Εταιρείας που θα δημοσιευθεί στον οικονομικό τύπο σύντομα. ζ) Εγκρίθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 5.538.600 ευρώ με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αφενός μεν με έκδοση 9.180.000 νέων μετοχών και αφετέρου με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,01 ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. Στα πλαίσια αυτά θα διανεμηθούν 3 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά και ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας διαμορφώνεται πλέον σε 12.240.000 κοινές ονομαστικές μετοχές. Τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την ενεργοποίηση της ανωτέρω απόφασης. η) Αποφασίστηκε η επικύρωση των αποφάσεων που είχαν ληφθεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 29/5/2003, και αφορούσαν την μερική τροποποίηση χρήσης κεφαλαίων α) που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή στις 6-8 Μαρτίου 2002, β) από ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό, για την κάλυψη του επενδυτικού προγράμματος του επενδυτικού σχεδίου 2002-2004 της εταιρίας. Συγκεκριμένα τροποποιήθηκε η χρήση μέρους του αδιάθετου ποσού των κεφαλαίων που προορίζονταν για α) Ανασχεδιασμό και ανάπτυξη δικτύων διανομής σε Η.Π.Α. & Ασία, ποσό 719 χιλ. ευρώ, β) Εξοπλισμός εργαστηρίου ηλεκτρονικών εφαρμογών, ποσό 434 χιλ. ευρώ, γ) Ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση εφαρμογών κλάδου υγείας, ποσό 88 χιλ. ευρώ, και δ) Ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας και εμπορευματοποίηση υπηρεσίας διαδικτυακής παρουσίας, ποσό 162 χιλ ευρώ, συνολικό ποσό 1.402 χιλ. ευρώ, και τα οποία αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν στην αύξηση των επενδύσεων για α) Ανανέωση και συνεχής βελτίωση του κεντητικού λογισμικού και των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών, ποσό 354 χιλ. ευρώ, β) Ανάπτυξη Συστημάτων Κοπής & Χάραξης με laser, ποσό 414 χιλ. ευρώ, γ) Ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών τηλεματικής, ποσό 435 χιλ. ευρώ και δ) Κεφάλαια κίνησης, ποσό 200 χιλ. ευρώ.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.