Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

Δε 07 Ιουλίου 2003


Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 19/6/2003 μεταξύ άλλων θεμάτων έλαβε απόφαση για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 5.538.600 ευρώ με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αφενός μεν με έκδοση 9.180.000 νέων μετοχών και αφετέρου με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,59 ευρώ σε 0,60 ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ' αριθμ. Κ2-7886/26-6-2003 απόφασή του ενέκρινε την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 3/7/2003 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του της 3/7/2003 αποφάσισε, όπως δικαιούχοι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 9/7/2003.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος των δωρεάν μετοχών και προσαρμογής της τιμής της μετοχής ορίζεται η Πέμπτη 10/7/2003. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση. Παράλληλα από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία.
Η τιμή εκκίνησης της διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 45 (Φ.Ε.Κ. Β 1036/23-8-2002) και 81 (Φ.Ε.Κ. 1596/30-11-2001) του Δ.Σ. του Χ.Α. Οι μετοχές που προέρχονται από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά. Η διαπραγμάτευση των νέων 9.180.000 κοινών μετοχών στο Χ.Α. ορίζεται την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2003. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στους λογαριασμούς ΣΑΤ των δικαιούχων.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.