Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πε 11 Δεκεμβρίου 2003


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» δ.τ. «COMPUCON»
Σύμφωνα με το Νόμο 2190/20 και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με επωνυμία «COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» δ.τ. «COMPUCON» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 2η Δεκεμβρίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ., στην έδρα της εταιρίας στο 14? χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών για συζήτηση και λήψη απόφασης για το ακόλουθο θέμα. Θέμα ημερήσιας διάταξης Τροποποίηση της από 27-05-2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευση των Μετόχων, σχετικά με την χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της εταιρίας
Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2003 στα γραφεία της εταιρίας, 14ο χιλ. Θεσ/νίκης-Μουδανιών, Τ.Θ.445, 57001 Θεσ/νίκη. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (πλατεία Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17). Η ενδεχόμενη εκπροσώπησή τους θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλής σχετικής πρωτότυπης επιστολής.
Θεσσαλονίκη 07-11-2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Βασίλειος Θωμαΐδης

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.