Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Εκτιμήσεις αποτελεσμάτων 2003

Πα 19 Δεκεμβρίου 2003


Η Διοίκηση της εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2003 και τη διαμόρφωση των συνθηκών στην αγορά μέχρι σήμερα, εκτιμά ότι τα αποτελέσματα του έτους θα παρουσιάσουν απόκλιση σε σχέση με τις προβλέψεις, που είχαν διατυπωθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας κατά την εισαγωγή της στη ΝΕ.Χ.Α. τον Απρίλιο του 2002.
Για την ερμηνεία της απόκλισης αυτής πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο βασικά δεδομένα. Πρώτον, ο κλάδος του λογισμικού για κεντητικές μηχανές, στον οποίον απευθύνεται κατ? εξοχήν η εταιρία και μέσω του οποίου διαμορφώνει περίπου το 90% των συνολικών εσόδων της διαχρονικά, παρουσίασε επιδείνωση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. Οι αιτίες εστιάζονται στην κρίση του κλάδου του ρούχου, η οποία επιβεβαιώθηκε με το μειωμένο ενδιαφέρον των επισκεπτών που εκδηλώθηκε στην έκθεση ITMA τον Οκτώβριο του 2003, όπου συμμετείχε η εταιρία μας, μιας και αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Παράλληλα η εταιρία το πρώτο πεντάμηνο της χρήσης 2003 αντιμετώπισε την οικονομική κρίση στις αγορές της Ασίας, τόσο λόγω του πολέμου στο Ιράκ, όσο και της εμφάνισης του ιού της άτυπης πνευμονίας. Σημειωτέον ότι στις Ασιατικές αγορές πραγματοποιείται το 24% του κύκλου εργασιών της COMPUCON. Γεγονός ωστόσο αποτελεί ότι ο κλάδος του κεντήματος εμφανίζει χαρακτηριστικά κυκλικότητας, και ήδη υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης στη ζήτηση των προϊόντων αυτών. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτήν την περίοδο μεγάλοι κατασκευαστές μηχανών κεντήματος αυξάνουν τις επενδύσεις τους κυρίως σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις σταδιακής ανάκαμψης της αγοράς και της εξόδου από την ύφεση. Δεύτερον, η παρατεταμένη ύφεση στη διεθνή αγορά πληροφορικής, που έχει οδηγήσει τον κλάδο σε συμπίεση τιμών για προϊόντα και υπηρεσίες λογισμικού. Ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς για το 2003 αναμένεται να είναι σχεδόν μηδενικός, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του European Information Technology Observatory (EITO). Αντίθετα, κατά το χρόνο διενέργειας των προβλέψεων ο κλάδος της πληροφορικής κινούνταν με ρυθμούς ανάπτυξης 5,1%, σε ετήσια βάση.
Αναφορικά με την κερδοφορία, η εταιρία επιπλέον επλήγη στην παρούσα χρήση από τη διαρκώς επιδεινούμενη ισοτιμία ευρώ/δολαρίου και ευρώ/γιεν. Το 80% του κύκλου εργασιών της COMPUCON προέρχεται από εξαγωγές, από τις οποίες το 50% πραγματοποιείται σε δολάρια και το 12% σε γιεν. Από το τέλος του 2001, οπότε και διαμορφώθηκαν τα μεγέθη της εταιρίας για την επόμενη τριετία, το δολάριο και το ιαπωνικό νόμισμα υποτιμήθηκαν έναντι του ευρώ κατά 38% και 13% αντίστοιχα. Οι μεταβολές αυτές θα επιβαρύνουν σημαντικά τα αποτελέσματα της εταιρίας με υψηλές χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, που θα ξεπεράσουν τις 300 χιλ. ευρώ. Εξάλλου, την περίοδο αυτή, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το Επενδυτικό Πρόγραμμα της εταιρίας, ύψους 8,9 εκ. Ευρώ. Αυτό έχει σαν συνέπεια στο τέλος της παρούσας χρήσης να επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα με σημαντικές αποσβέσεις που θα υπερβαίνουν τις 700 χιλ. Ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 60% σε σχέση με το 2002. Σημαντικό κομμάτι των επενδύσεων της εταιρίας, κυρίως σε ότι αφορά την ανάπτυξη της νέας έκδοσης κεντητικού λογισμικού και την ολοκλήρωση της κατασκευής των ηλεκτρονικών του πρωτοτύπου μηχανήματος laser, παρουσίασαν καθυστέρηση από 6 έως 9 μήνες σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν στην πορεία, με στόχο να συγκεντρώνουν τα νέα προϊόντα το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών που επιζητούσε η αγορά του κλάδου. Συνέπεια της καθυστέρησης αυτής θα είναι τα οφέλη από τις νέες επενδύσεις να παρουσιαστούν με ανάλογη χρονική υστέρηση στο μέλλον.
Για τους λόγους, που αναγράφονται παραπάνω, η εταιρία αναπροσαρμόζει τις προβλέψεις της για το έτος 2003 και εκτιμά ότι αυτές θα διαμορφωθούν για τον μεν κύκλο εργασιών στα 4,2 έως 4,6 εκ. Ευρώ, για δε τα κέρδη προ φόρων σε 500 έως 600 χιλ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 7,4 εκ. ευρώ και κερδών προ φόρων 2,5 εκ. ευρώ που προβλέπονταν στο Ενημερωτικό Δελτίο. Υπενθυμίζεται ότι το 2002 ο κύκλος εργασιών της εταιρία ανήλθε σε 5,52 εκ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 1,88 εκ. ευρώ.
Οι εκτιμήσεις όμως για το 2004 είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες και εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα της επόμενης χρονιάς θα υπερκαλύψουν τους φετινούς στόχους, επιτυγχάνοντας πωλήσεις 7,5 έως 7,8 εκ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων θα διαμορφωθούν σε 2,3 έως 2,6 εκ. ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται: α) στην προώθηση στην αγορά της περατωθείσας πλέον νέας έκδοσης EOS 3 του κεντητικού λογισμικού της εταιρίας, δεδομένου ότι στον τομέα του επαγγελματικού κεντητικού λογισμικού η επιχείρηση εξακολουθεί να είναι ο leader της παγκόσμιας αγοράς. β). στη δυναμική είσοδο της εταιρίας στο χώρο του οικιακού κεντητικού λογισμικού, που γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη σε αγορές κλειδιά για την COMPUCON (Η.Π.Α., Δυτική Ευρώπη, Ιαπωνία), με το προϊόν Stitch & Sew. γ) στη συμμετοχή στο συνολικό κύκλο εργασιών των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, που έχουν αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων στους τομείς των μηχανών laser κοπής-χάραξης, στις ολοκληρωμένες λύσεις τηλεματικής και στην πλατφόρμα διαδικτυακής παρουσίας, SiteCosmos. Τα παραπάνω νέα προϊόντα-υπηρεσίες εισέρχονται ήδη στη φάση εμπορικής εκμετάλλευσης. Η προοπτική αυξημένων πωλήσεων από τα προϊόντα αυτά, σε συνδυασμό με τη σχετική ανάκαμψη, που ήδη παρουσιάζει η αγορά πληροφορικής παγκοσμίως το 2004 και την έξοδο από την ύφεση του κλάδου του κεντήματος, προδιαγράφουν την επαναφορά της COMPUCON στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τους οποίους επιτυγχάνει ανελλιπώς τα τελευταία 15 χρόνια.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.