Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Αποφάσεις Επαναληπτικής Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων

Δε 22 Δεκεμβρίου 2003


Γνωστοποιείται από την εταιρία ότι κατά την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2003, εγκρίθηκε η τροποποίηση της από 27-05-2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της εταιρίας. Η τροποποίηση αυτή κατέστη αναγκαία λόγω της από 19-06-2003 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 5.538.600 ευρώ με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αφενός μεν με έκδοση 9.180.000 νέων μετοχών και αφετέρου με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,01 ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. Για το σκοπό αυτό διανεμήθηκαν 3 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά και ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 12.240.000 κοινές ονομαστικές μετοχές. Συνεπώς ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθεί στα πλαίσια του προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με την από 27-05-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, τροποποιείται αναλόγως και αντί 153.000 θα ανέλθει σε 612.000 μετοχές, ήτοι 204.000 για το έτος 2003, 204.000 για το έτος 2004 και 204.000 για το έτος 2005. Η διάθεση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών ορίστηκε στην ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 0,60 ευρώ. Τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την ενεργοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.