Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω προγράμματος Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών

Πα 02 Ιανουαρίου 2004


Η εταιρία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 31ης Δεκεμβρίου 2003, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 115.188 ευρώ σαν συνέπεια της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρίας, στα πλαίσια του προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της εταιρίας, όπως αυτό εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων στις 27 Μαΐου 2002 και 22 Δεκεμβρίου 2003. Θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν στους δικαιούχους 191.980 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ. Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται στο ποσό των 7.459.188 ευρώ διαιρούμενο σε 12.431.980 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη. Η ημερομηνία εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση και αφού ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.