Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών από πρόγραμμα αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης

Τε 18 Φεβρουαρίου 2004


Ανακοινώνεται ότι την 20η Φεβρουαρίου 2004 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 191.980 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 115.188 ευρώ, λόγω άσκησης από 24 στελέχη της Εταιρίας και μέλη του Δ.Σ. δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, με τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ, σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.5.2002, όπως τροποποιήθηκε με την από 22.12.2003 απόφασή της. Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού, αποφασίστηκε και πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 31.12.2003, καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με τις υπ? αριθμ. πρωτ. Κ2-322/22.1.2004 και Κ2-470/22.1.2004 αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χ.Α. με την από 12.2.2004 απόφαση. Την 20η Φεβρουαρίου 2004 οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Κατόπιν των ανωτέρω, από την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2004, θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. συνολικά 12.431.980 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της COMPUCON Εφαρμογές Υπολογιστών Α.Β.Ε.Ε., ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη. Ανακοινώνεται, επίσης, προς όλους τους μετόχους της Εταιρίας ότι από την ίδια ως άνω ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 45 (Φ.Ε.Κ. Β1036/23.8.2002) και 81 (Φ.Ε.Κ. Β1596/30.11.2001) του Δ.Σ. του Χ.Α.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.