Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα για το 2003

Πα 27 Φεβρουαρίου 2004


Η εταιρία ανακοινώνει ότι ο κύκλος εργασιών για το έτος 2003 διαμορφώθηκε σε 4,52 εκ. ευρώ έναντι 5,52 εκ ευρώ το 2002. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 456 χιλ. ευρώ έναντι 1,89 εκ. ευρώ το 2002. Η υστέρηση των μεγεθών οφείλεται κυρίως στην κάμψη των πωλήσεων του λογισμικού για κεντητικές μηχανές, που αποτελεί το βασικό τομέα δραστηριότητας της εταιρίας, λόγω της στασιμότητας που εμφάνισε ο κλάδος του ρούχου παγκοσμίως, στην κρίση των Ασιατικών αγορών το πρώτο εξάμηνο της χρήσης όπου πραγματοποιείται το 25% του κύκλου εργασιών, αλλά και στην παρατεταμένη ύφεση του κλάδου της πληροφορικής.
Στο σκέλος της κερδοφορίας η εταιρία επλήγη από την διαρκώς επιδεινούμενη ισοτιμία ευρώ/δολαρίου και ευρώ/γιεν καθώς το 50% του κύκλου εργασιών αφορούσε συναλλαγές σε δολάρια και 12% συναλλαγές σε γιεν. Παράλληλα τη χρονιά αυτή διενεργήθηκαν αποσβέσεις υψηλότερες κατά 48% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους 8,97 εκ. ευρώ, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αναφορικά με την αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας και ειδικότερα του κονδυλίου των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες (3,88 εκ. ευρώ έναντι 2,12 εκ. ευρώ το 2002), αυτή οφείλεται στις ανάγκες κάλυψης της ίδιας συμμετοχής στο υπό εξέλιξη Επενδυτικό Σχέδιο.
Η εταιρία δεν προέβη στη διανομή κερδών με συνέπεια να μην καταβληθεί μέρισμα προς τους μετόχους και αμοιβές προς το Δ.Σ. Η μη διανομή των κερδών οφείλεται στην εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 2190/1920 (άρθρο 43, παρ. 3, περίπτωση δ' και παρ. 4, περίπτωση α?), οι οποίες δεν επιτρέπουν τη διανομή κερδών εάν υπάρχει μεγάλο ποσό αναπόσβεστων εξόδων πρώτης εγκατάστασης και αναδιοργάνωσης. Καθώς η εταιρία ανεξάρτητα από τις έως τώρα αρνητικές εξελίξεις στη διεθνή αγορά συνεχίζει να υλοποιεί το Επενδυτικό της Σχέδιο, προέκυψαν επενδύσεις που επηρέασαν σημαντικά τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Τα ποσά που προορίζονταν για τη διανομή μερίσματος και αμοιβών Δ.Σ. οδηγήθηκαν στη δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού Νόμου 2601/98 στον οποίο υπάγεται μεγάλο μέρος του Επενδυτικού Σχεδίου της εταιρίας.
Η Διοίκηση της COMPUCON εκφράζει την πεποίθησή της ότι το 2004 η εταιρία θα επανέλθει σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των μεγεθών της βασιζόμενη: α). στην επιτυχή πορεία των πωλήσεων στο παραδοσιακό κομμάτι των δραστηριοτήτων της (λογισμικό για κεντητικές μηχανές) και β). στη συμμετοχή στο συνολικό κύκλο εργασιών των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, που έχουν αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων στους τομείς των μηχανών laser κοπής-χάραξης, στις ολοκληρωμένες λύσεις τηλεματικής και στην πλατφόρμα διαδικτυακής παρουσίας, SiteCosmos.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.