Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Πα 07 Μαϊου 2004


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» δ.τ. «COMPUCON» Σύμφωνα με το Νόμο 2190/20 και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 28η Μαΐου 2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 14? χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων και του Ισολογισμού της 10ης εταιρικής χρήσεως (01/01/2003 έως 31/12/2003) και της σχετικής ανάλυσης του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Θέμα 2ο Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 10ης εταιρικής χρήσης (01/01/2003 έως 31/12/2003). Θέμα 3ο Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσης από 01/01/2003 μέχρι 31/12/2003. Θέμα 4ο Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2003. Θέμα 5ο Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών για την εταιρική χρήση από 01/01/2004 μέχρι 31/12/2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. Θέμα 6ο Λήψη απόφασης για έκδοση Κοινού μη Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του παραπάνω Ομολογιακού Δανείου. Θέμα 7ο Λήψη απόφασης για την αλλαγή του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την Κεφαλαιαγορά και τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου της εταιρίας. Θέμα 8ο Διάφορες ανακοινώσεις.
Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας, 14ο χιλ. Θεσ/νίκης-Μουδανιών, Τ.Θ.445, 57001, Θεσ/νίκη. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (πλατεία Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17, Αθήνα). Η ενδεχόμενη εκπροσώπησή τους θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλής σχετικής πρωτότυπης επιστολής.

Θεσσαλονίκη, 30-04-2004

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.