Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τη συμμετοχή της εταιρίας σε Διεθνή Διαγωνισμό Τηλεματικής

Πα 17 Δεκεμβρίου 2004


Ανακοινώνεται από την εταιρία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/1996, ότι προτίθεται να συμμετάσχει, είτε η ίδια είτε ως μέλος κοινοπραξιών ή ενώσεων, σε διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του ευρύτερου Ελληνικού Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν.2328/1995. Ειδικότερα, η εταιρία προτίθεται να συμμετάσχει στο Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, που προκήρυξε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, για την προμήθεια και εγκατάσταση "Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής ΟΑΣΘ για την πληροφόρηση επιβατών", με προϋπολογισμό 2.525.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και ο οποίος θα διενεργηθεί την 19η Ιανουαρίου 2005, ημέρα Τετάρτη, ή οποιαδήποτε νέα ημερομηνία, μετά τυχόν μετάθεσης του χρόνου διενέργειας ή επανάληψης αυτού. Για τους μετόχους που είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια του Π.Δ. 82/1996, ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, οι προβλεπόμενες κυρώσεις συνίστανται στη στέρηση των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.