Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.


Η Εταιρία σύμφωνα με τη διάταξη 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Oι μετοχές της εταιρίας από τις 21/4/2009 έχουν μεταφερθεί σε καθεστώς επιτήρησης καθώς στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2008 οι ζημίες του Ομίλου ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης χωρίς παράλληλα η εταιρία να έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6, παράγραφοι 1, 4 και 6, του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω αναφερομένων παραγράφων, ήτοι η άρση των λόγων ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης και η παροχή στην εταιρία πιστοποιητικού ελέγχου με σύμφωνη γνώμη.
Η εταιρία την προηγούμενη εταιρική χρήση σημείωσε συγκράτηση του κύκλου εργασιών σε ενοποιημένη βάση και αύξηση σε επίπεδο μητρικής. Το γεγονός αυτό συνδυαζόμενο με τα αυξανόμενα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων αποτελέσματα σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, υπογραμμίζουν τις προσπάθειες της εταιρίας για δημιουργία συνθηκών ανάκαμψής της. Παράλληλα η εταιρία πραγματοποιεί κινήσεις εξυγίανσης τόσο σε λειτουργικό όσο και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο εξυπηρετώντας τις ανάγκες που απορρέουν από τις εν ισχύ δανειακές συμβάσεις και επιτυγχάνοντας παράλληλα συμφωνίες αποπληρωμής των χρεολυσίων συμβατές με τις επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες. Συναισθανόμενη παράλληλα την ανάγκη απόλυτα συμβατής με τα ΔΠΧΠ απεικόνισης των οικονομικών της καταστάσεων, βάσει των τρεχουσών εξελίξεων της οικονομίας, προέβη και κατά την παρελθούσα χρήση σε προβλέψεις που αντανακλούν την τρέχουσα οικονομική της εικόνα.
Η αρνητική καθαρή θέση της εταιρίας έχει καταστήσει σαφές πως μεσοπρόθεσμα απαιτείται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της με στόχο την αναχρηματοδότηση του δανεισμού και του κύκλου δραστηριότητάς της, καθώς και δημιουργίας συνθηκών άρσης των λόγων ένταξης στη κατηγορία επιτήρησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του εισηγείται να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, κατά το ποσό των € 2.000.000,00, η οποία τελεί υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συγκληθεί στις 28 Ιουνίου 2013.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.