Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για σχέδιο απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης


Η COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Οκτωβρίου 2012, το σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η προτεινόμενη τροποποίηση προβλέπει την επέκταση σκοπού της εταιρίας με την προσθήκη δραστηριοτήτων.

Συνεπώς μετά τις προτεινόμενες προσθήκες το τροποποιημένο άρθρο 1 του Καταστατικού της Εταιρίας θα έχει ως ακολούθως:


ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία – Σκοπός

1.   Η επωνυμία της εταιρίας είναι «COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «COMPUCON ΑΒΕΕ». Για τις συναλ­λαγές με το εξωτερικό θα χρησιμο­ποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με λατινι­κούς χαρακτήρες.

2.   Σκοπός της εταιρίας ορίζεται:

α) Η κατασκευή και πώληση ηλεκτρονικών κατασκευών και προγραμμάτων λογισμικού για τον κλάδο του κεντήματος, αλλά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική / ηλεκτρομηχανολογι­κή κατασκευή ή πρόγραμμα-λογισμικό λειτουργίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και μικροεπεξεργαστών.

β) Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρεμφερών συσκευών πληροφορικής.

γ)           Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.

δ) Οι μελέτες τεχνικών εφαρμογών και ανάπτυξης λογισμικού.

ε) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, μαζί με άλλες εταιρίες ή φορείς.

στ) Η σχεδίαση, ανάπτυξη και εμπορία συστημάτων αυτόματου ελέγχου ηλεκτρομηχανικών   συστημάτων, μηχανημάτων και συσκευών.

ζ) Η σχεδίαση, ανάπτυξη και εμπορία ηλεκτρομηχανικών συστημάτων  (mechatronics), μηχανημάτων και συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών συστημάτων και του λογισμικού.

η) Η σχεδίαση, ανάπτυξη και εμπορία συστημάτων τηλεματικών εφαρμογών και συστημάτων για τον απομακρυσμένο έλεγχο και τη διαχείριση αντικειμένων και συμβάντων.

θ) Η σχεδίαση, ανάπτυξη και εμπορία γεωπληροφορικών συστημάτων.

ι) Η σχεδίαση ανάπτυξη και εμπορία συστημάτων που συνεισφέρουν στην πράσινη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

3.   Για την επί­τευ­ξη του σκοπού αυτού η Εταιρία μπορεί και δύναται:

α) Να συμ­με­τέ­χει σε  οποια­δήποτε επι­χείρηση παρεμφερούς σκοπού, κάτω από οποιον­δή­πο­τε εται­ρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να απορροφά άλ­λη συ­να­φή επιχείρη­ση α­τομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρι­κού  τύπου,  η­με­­δα­πή ή αλλοδαπή καθώς και να ιδρύει θυγα­τρικές εταιρίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρό­σωπο με οποιονδή­πο­­τε τρό­πο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτο­ρεία οπουδήποτε.

δ) Να α­ν­τιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οί­κους όμοιου ή παρεμ­φε­ρούς σκοπού και

ε) Να οργανώνει–απεικονίζει εσωτερικά, με διακριτό τρόπο, τις ως άνω δραστηριότητες του σκοπού κατά την λογιστική απεικόνιση αυτών.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.