Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Η COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 στα γραφεία της έδρας της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Τακτική Γενική Συνέλευση, με τη συμμετοχή οκτώ μετόχων. Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 50,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (6.275.376 επί συνόλου 12.431.980 μετοχών).
Ειδικότερα ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
1. Για το πρώτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 6.275.376 επί συνόλου 12.431.980) τις Οικονομικές Καταστάσεις της 17ης εταιρικής χρήσης (01/01/2010 έως 31/12/2010), καθώς και τις Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των πεπραγμένων της κλειόμενης χρήσης.
2. Για το δεύτερο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010).
3. Για το τρίτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές της 18ης εταιρικής χρήσης από την εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Συγκεκριμένα ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Πάτσης Παναγιώτης με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11921 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Κωφόπουλος Χαράλαμπος με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13701
4. Για το τέταρτο και πέμπτο θέμα της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αφενός ενέκρινε ομόφωνα την αίτηση μετόχων, μέσω εκπροσώπου των, που κατέχουν αθροιστικά ποσοστό 5,1%
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την εκλογή του εκπρόσωπού τους ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αφετέρου ενημερώθηκε και ενέκρινε την τοποθέτηση μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Συνεπώς ως νέο 6ο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο κ. Ζαχαρίας Αγγέλου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μέχρι τη λήξη της θητείας του ήδη εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που πρόκειται να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως του 2011.
5. Στις λοιπές ανακοινώσεις γνωστοποιήθηκε στους μετόχους ότι συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής του άρθρου 47 του Ν.2190/20 λόγω του γεγονότος ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας υπολείπονται του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να εξετάσει τον τρόπο αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου στο άμεσο μέλλον και να κάνει τη σχετική εισήγηση για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει σχετικά.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.