Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για ΑΜΚ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Πα 11 Φεβρουαρίου 2011


Ανακοινώνεται από την εταιρία COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 05/01/2011 αποφάσισε την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 1.243.198,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών:
α) ποσού 227.800,00 Ευρώ από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,
β) ποσού 49.950,94 Ευρώ από αφορολόγητα αποθεματικά του Άρθρου 22 του Ν.1828/1989,
γ) ποσού 965.447,06 Ευρώ από αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.2601/1998.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της
ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,62 Ευρώ σε 0,72 Ευρώ.
Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 8.951.025,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε 12.431.980 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,72 Ευρώ.
To Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-475/24/01/2011 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 10/02/2011 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 16/02/2011 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,72 Ευρώ ανά μετοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 2310490300, κος Σωτήρης Δουρδούμας).
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.