Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Πα 14 Ιανουαρίου 2011


Κατόπιν σχετικού ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, διαπιστώθηκε ότι το ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, όπως αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 05/01/2011, θα πρέπει να ανέρχεται σε € 1.243.198,00 και όχι € 1.243.746,50,
όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί εκ παραδρομής, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,62 σε € 0,72. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα προέλθει από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους € 227.800,00 από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αποθεματικών ύψους € 49.950,94 από αφορολόγητα αποθεματικά του Άρθρου 22 του Ν.1828/1989, και αποθεματικών ύψους € 965.447,06, αντί του αρχικά εκ παραδρομής ανεφερθέντος € 965.995,56, από αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.2601/1998.
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, μετά την αποφασισθείσα αύξηση, θα ανέρχεται στο ποσό των € 8.951.025,60, αντί του αρχικά εκ παραδρομής ανεφερθέντος € 8.951.574,10, διαιρούμενο σε 12.431.980 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,72, με συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.