Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» δ.τ. «COMPUCON»
Σύμφωνα με το Νόμο 2190/20 και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με επωνυμία «COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» δ.τ. «COMPUCON Α.Β.Ε.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 9η Νοεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας στο 9º χλμ. οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης για συζήτηση και λήψη απόφασης για το ακόλουθο θέμα:
Θέμα ημερήσιας διάταξης

Θέμα μοναδικό: Αλλαγή της Έδρας της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού

Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας, 9ο χιλ. Θεσσαλονίκης- Θέρμης, Τ.Θ.445, 57001, Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Η ενδεχόμενη εκπροσώπησή τους θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλής σχετικής πρωτότυπης επιστολής.

Θεσσαλονίκη 16-10-2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.