Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Τρ 30 Ιουνίου 2009


Η εταιρία ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε., με τη συμμετοχή 2 μετόχων. Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 22,96 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (2.853.845 επί συνόλου 12.431.980 μετοχών). Ειδικότερα ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
1. Για το πρώτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 2.853.845 επί συνόλου 12.431.980) τις Οικονομικές Καταστάσεις της 15ης εταιρικής χρήσης (01/01/2008 έως 31/12/2008).
2. Για το δεύτερο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των πεπραγμένων της κλειόμενης χρήσης.
3. Για το τρίτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008).
4. Για το τέταρτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές της 16ης εταιρικής χρήσης. Για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 16ης εταιρικής χρήσης, ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Πάτσης Παναγιώτης με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11921 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Κωφόπουλος Χαράλαμπος με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13701.
5. Ορίστηκαν τέλος ομοφώνως ως μέλη της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Αντώνιος Ευστρατιάδης, Χαράλαμπος Φιλαδαρλής και Αναστάσιος Αλεξανδρίδης.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.