Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις


Η εταιρία Compucon Εφαρμογές Υπολογιστών Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν τις περιόδους 1.1.2008-30.6.2008 και 1.1.2008-30.9.2008, όπως αυτές εγκρίθηκαν με την από 15.1.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παράλληλα αναρτήθηκαν και οι αντίστοιχες εκθέσεις επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων για τις συγκεκριμένες περιόδους.
Η αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2008-30.6.2008 πραγματοποιήθηκε διότι η εταιρία προέβη σε πρόβλεψη επισφαλειών επί των απαιτήσεών της από πελάτες, μη παραιτούμενη από την οποιαδήποτε διεκδίκηση επ' αυτών, ύψους € 450.000,00 (τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ), προκειμένου να αρθούν οι λόγοι υπαγωγής των μετοχών της εταιρίας σε καθεστώς επιτήρησης, μετά την αρχική έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της περιόδου 1.1.2008-30.6.2008.
Μετά την αναμόρφωση αυτών, οι μεταβολές, που έχουν επέλθει, σε σχέση με τις αρχικά δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των περιόδων 1.1.2008-30.6.2008 και 1.1.2008-30.9.2008 είναι οι ακόλουθες:
Για την μεν περίοδο 1.1.2008-30.6.2008, στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ στον «Κύκλο Εργασιών» δεν επήλθε καμία μεταβολή, στα «Αποτελέσματα μετά φόρων» για την μητρική από € (225.013,92) σε € (562.513,92) και από € (378.024,07) σε € (715.524,07) για τον όμιλο. Στα «Δικαιώματα μειοψηφίας» δεν επήλθε καμία μεταβολή, στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ στο «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» από € 8.442.454,02 σε € 8.104.954,02 για την μητρική και από € 5.629.962,34 σε € 5.292.462,34 για τον όμιλο.
Για την δε περίοδο 1.1.2008-30.9.2008 οι μεταβολές που επήλθαν αφορούν μόνο την περίοδο του τρίτου τριμήνου, ήτοι από 1.7.2008-30.9.2008 και συγκεκριμένα στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ στον «Κύκλο Εργασιών» δεν επήλθε καμία μεταβολή για την μητρική και τον όμιλο, στα «Αποτελέσματα μετά φόρων» από € (371.497,98) σε € (33.997,98) όσον αφορά την μητρική και από € (491.793,27) σε € (154.293,27) όσον αφορά τον όμιλο. Στα «Δικαιώματα μειοψηφίας» δεν επήλθε καμία μεταβολή και στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ στο «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» επίσης δεν επήλθε καμία μεταβολή τόσο για την μητρική όσο και για τον όμιλο.
Μετά τον επανέλεγχο τα πιστοποιητικά ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που συνοδεύουν τις αντίστοιχες αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις των περιόδων 1.1.2008-30.6.2008 και 1.1.2008-30.9.2008 είναι "Σύμφωνη Γνώμη με θέμα έμφασης" με το θέμα έμφασης να αφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής και της θυγατρικής της Compite-nt Α.Β.Ε.Ε.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.