Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για υπαγωγή μετοχών σε επιτήρηση

Τε 03 Σεπτεμβρίου 2008


Η COMPUCON Α.Β.Ε.Ε. κατόπιν ανακοίνωσης του Χ.Α. της 1/9/2008 για τη μεταφορά των μετοχών της στην κατηγορία επιτήρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 7 της διάταξης 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α., μετά τη διαπίστωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρνητικής διατύπωσης στην έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, επί της οικονομικής έκθεσης της εταιρίας της περιόδου 01/01/08-30/06/2008, γνωστοποιεί τα ακόλουθα.
Η σχετική παρατήρηση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή αναφέρει ότι στο λογαριασμό «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01/08-30/06/2008 περιλαμβάνονται υπόλοιπα συνολικού ύψους 2,2 εκ. ευρώ περίπου, η είσπραξη των οποίων καθυστερεί από προηγούμενες χρήσεις και για τα οποία, κατ’εκτίμηση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, θα έπρεπε να διενεργηθεί πρόσθετη πρόβλεψη ύψους 450 χιλ. ευρώ.
Σε σχέση με το υπόλοιπο των 2,2 εκ. ευρώ που αναφέρεται στην παρατήρηση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή η εταιρία έχει ήδη καταλήξει σε επιμέρους διακανονισμούς με πελάτες για την εξόφληση 1 εκ. ευρώ περίπου εντός του 2008. Υπολείπεται ποσό 1,2 εκ. ευρώ για το οποίο η εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και ενδεχομένως να κάνει χρήση κάθε ένδικου μέσου για την είσπραξή του.
Η εταιρία ενημερώνει ακόμη ότι έχει ήδη αιτηθεί τακτικό φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2005-2006 ο οποίος και πρόκειται να αρχίσει εντός του 2008.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.