Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πα 27 Ιουνίου 2008


Η εταιρία ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε., με τη συμμετοχή 2 μετόχων. Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 20,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (2.594.423 επί συνόλου 12.431.980 μετοχών). Ειδικότερα ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Για το πρώτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 2.594.423 επί συνόλου 12.431.980) τις Οικονομικές Καταστάσεις της 14ης εταιρικής χρήσης (01/01/2007 έως 31/12/2007).

2. Για το δεύτερο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των πεπραγμένων της κλειομένης χρήσης.

3. Για το τρίτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2007 (01.01.2007 έως 31.12.2007).

4. Για το τέταρτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές της 15ης εταιρικής χρήσης. Για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 15ης εταιρικής χρήσης, ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Τσάκλης Αθανάσιος Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14951 του Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Κουσινόβαλης Δημήτριος Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13591 του Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

5. Αναφορικά με το πέμπτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την από 10-12-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 248.639 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών άρθρου 22 Ν.1828/1989 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 σε 0,62 €.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.