Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για Μεταβολή Ονομαστικής Αξίας Μετοχών


Η εταιρία COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι με απόφαση της από 10-12-2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 248.639,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 σε 0,62 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με την από 11-12-2007 απόφασή του, πιστοποίησε την καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου των 248.639,60 ευρώ.
Προ της ως άνω εταιρικής πράξης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχονταν σε 7.459.188,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 12.431.980 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ έκαστη. Μετά την αποφασισθείσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το σύνολο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας διαμορφώνεται στο ποσό των 7.707.827,60 ευρώ διαιρούμενο σε 12.431.980 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ.
Στις 8-2-2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ’αριθμ. Κ2-1810 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με την από 10-12-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 951/12-2-2008 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Μετά την υποβολή όλων των σχετικών δικαιολογητικών προς έγκριση στο Χ.Α. και την ενημέρωση του Χ.Α. στις 27-2-2008, ως ημερομηνία μεταβολής της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας από 0,60 ευρώ σε 0,62 ευρώ ορίζεται η 4η Μαρτίου 2008.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας, τηλ. 2310490300, υπεύθυνος κ. Σωτήρης Δουρδούμας.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.