Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Αποφάσεις Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης


Η εταιρία ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε., με τη συμμετοχή 16 μετόχων. Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 49,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (6.125.029 επί συνόλου 12.431.980 μετοχών). Ειδικότερα ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Για το πρώτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 6.125.029 επί συνόλου 12.431.980) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 248.639 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών άρθρου 22 Ν.1828/1989 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 σε 0,62 € και αποφάσισε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.

2. Για το δεύτερο και τρίτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 6.125.029 επί συνόλου 12.431.980) να μην λάβει αποφάσεις στην παρούσα φάση και ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συνεννοήσεις να επανέλθει με νέα πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης.

3. Για το τέταρτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 6.125.029 επί συνόλου 12.431.980) την εναρμόνιση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.3604/2007.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.