Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου για Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Τε 21 Νοεμβρίου 2007


Η εταιρία COMPUCON σας ενημερώνει, ότι κατά την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 21ης Νοεμβρίου 2007 λόγω έλλειψης νομίμου απαρτίας δεν έλαβε χώρα συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 298.590,54 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών άρθρου 22 Ν.1828/1989.
2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με αποκλεισμό δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
3. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση κοινού είτε μετατρέψιμου σε μετοχές Ομολογιακού Δανείου.
4. Εναρμόνιση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.3604/2007.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν τρεις (3) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 45,13% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 5.610.530 επί συνόλου 12.431.980 μετοχών.
Οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας προσκαλούνται σε Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων στις 10.12.2007 και ώρα 12:00.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.