Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πα 19 Οκτωβρίου 2007


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» δ.τ. «COMPUCON»
ΜΑΕ 29284/06/Β/93/10
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 9η Νοεμβρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 9ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 298.590,54 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών άρθρου 22 Ν.1828/1989
Θέμα 2ο Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με αποκλεισμό δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού
Θέμα 3ο Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση κοινού είτε μετατρέψιμου σε μετοχές Ομολογιακού Δανείου
Θέμα 4ο Εναρμόνιση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.3604/2007
Θέμα 5ο Διάφορες ανακοινώσεις

Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας, 9ο χλμ της οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Θ.445, 57001, Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Η ενδεχόμενη εκπροσώπησή τους θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλής σχετικής πρωτότυπης επιστολής.

Θεσσαλονίκη, 16-10-2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Βασίλης Θωμαϊδης
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.