Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Τε 27 Ιουνίου 2007


Η εταιρία ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2007 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε., με τη συμμετοχή 13 μετόχων. Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 48,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (5.973.330 επί συνόλου 12.431.980 μετοχών). Ειδικότερα ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
1. Για το πρώτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 5.973.330 επί συνόλου 12.431.980) τις Οικονομικές Καταστάσεις της 13ης εταιρικής χρήσης (01/01/2006 έως 31/12/2006).
2. Για το δεύτερο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των πεπραγμένων της κλειομένης χρήσης.
3. Για το τρίτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2006 (01.01.2006 έως 31.12.2006).
4. Για το τέταρτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές της 14ης εταιρικής χρήσης. Για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 14ης εταιρικής χρήσης, ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Τσάκλης Αθανάσιος Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14951 του Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Κουσινόβαλης Δημήτριος Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13591 του Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
5. Αναφορικά με το πέμπτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι πενταετής, μέχρι δηλαδή την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2011. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως: α. Βασίλειος Θωμαίδης του Ιορδάνη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, β. Σωτήρης Δουρδούμας του Περιάνδρου, Οικονομικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος, γ. Αντώνιος Ευστρατιάδης του Ευστρατίου, Νομικός Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος, δ. Βασίλειος Καφάτος του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ε. Αναστάσιος Αλεξανδρίδης του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται στο σύνολό του από τα μέλη του παλαιού Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε σε σώμα και παράλληλα καθορίστηκαν η ανάθεση υπογραφών και οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.