1) { unset($content['print_array'][0]); $content['print_array'] = '&'.implode('&', $content['print_array']); } else { $content['print_array'] = ''; } $content["all"] = str_replace('[PRINTME]', '', $content["all"]); $content["all"] = str_replace('[/PRINTME]', '', $content["all"]); } if( ! ( strpos($content["all"],'[EMAILME]')===false ) ) { $content['print_array'] = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']); if(is_array($content['email_array']) && count($content['email_array'])>1) { unset($content['email_array'][0]); $content['email_array'] = '&'.implode('&', $content['email_array']); } else { $content['email_array'] = ''; } $content["all"] = str_replace('[EMAILME]', '', $content["all"]); $content["all"] = str_replace('[/EMAILME]', '', $content["all"]); } if ($aktion[2] && $content["articles"][$content["article_id"]]["article_image"]['printonload']){ $block["jsonload"]="window.print();"; } ?> COMPUCON S.A. - | Επενδυτικά Σχέδια | Επενδύσεις
Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Επενδυτικά Σχέδια

Επενδύσεις

Η COMPUCON το 2001  κατέστρωσε τη στρατηγική της για την επόμενη τριετία γύρω από τους κάτωθι βασικούς άξονες:

- Συνεχή βελτίωση της υποδομής της σε επίπεδο εγκαταστάσεων, έμψυχου δυναμικού και τεχνογνωσίας, με στόχο τη διατήρηση του πρωτοποριακού και καινοτομικού χαρακτήρα των προϊόντων της, την προστασία των υφιστάμενων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της, και τη συμπίεση του κόστους παραγωγής και διάθεσης.
- Συγγενή διαφοροποίηση σε επίπεδο προϊοντικών γραμμών, με στόχο την αξιοποίηση συνεργιών της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και του αξιόλογου παγκόσμιου δικτύου πωλήσεων της, και τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου από συγκέντρωση των πηγών εσόδων της σε μία κατηγορία προϊόντων.
- Διείσδυση σε νέες, αναπτυσσόμενες αγορές, με στόχο τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών της, αλλά και τον προληπτικό αποκλεισμό των ανταγωνιστών, μέσω «κλειδώματος» στρατηγικών πελατών σε μακροχρόνιες συμφωνίες συνεργασίας.
- Χρησιμοποίηση τεχνογνωσίας και μέσων «Ηλεκτρονικού Επιχειρείν» (e-business), τόσο για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όσο και για το χτίσιμο νέων καναλιών διανομής, με στόχο τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αλλά και την αύξηση του περιθωρίου κέρδους.
Το Επενδυτικό Σχέδιο της COMPUCON για την τριετία 2001-2003 καταρτίστηκε με βασικό κριτήριο την ικανότητα των σχετικών κονδυλίων να εξυπηρετήσουν τους τέσσερις άξονες στρατηγικής που περιγράφονται παραπάνω. Τα κονδύλια αυτά μπορούν να συνοψιστούν σε εφτά διακριτές κατηγορίες ως εξής:

Κατηγορία 1 Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων & Υποδομών
Αυτή η κατηγορία επενδύσεων αποτελείται από δύο κύρια μέρη: Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος - ERP (Συστήματα Διαχείρισης Πελατολογίου, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων, Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης, Διοικητικής Πληροφόρησης). Εφαρμόζοντας την αρχή περί «μοναδιαίας καταχώρησης δεδομένων», η COMPUCON θα διασυνδέσει τις λειτουργίες και τα μηχανογραφικά της συστήματα σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο, βελτιώνοντας την πρωτογενή πληροφόρησή της. Παράλληλα, αναμένεται να μειώσει το κόστος και την ταχύτητα διαχείρισης και επεξεργασίας αυτής, και να βελτιώσει σημαντικά την ικανότητα λήψης διοικητικών αποφάσεων. Εκσυγχρονισμό Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Επέκταση Λειτουργικής Υποδομής. Τα κονδύλια στην κατηγορία αυτή θα χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν την πλήρωση των λειτουργικών αναγκών που θα δημιουργηθούν λόγω της σταδιακής αύξησης του αριθμού των εργαζομένων, αλλά και σαν αποτέλεσμα της σταδιακής τεχνολογικής απαξίωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα στελέχη εργάζονται σε ένα μοντέρνο και λειτουργικό περιβάλλον, που αυξάνει την παραγωγικότητά τους.

Κατηγορία 2 Ανανέωση & Συνεχή Βελτίωση Κεντητικού Λογισμικού
Αυτή η κατηγορία επενδύσεων περιλαμβάνει: Δημιουργία δυνατότητας εξέλιξης προϊόντων κεντητικού λογισμικού. Οι επενδύσεις αυτές (εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, εξελιγμένα μηχανογραφικά συστήματα, κλπ.) θα συμβάλλουν στη διατήρηση της τεχνολογικής υπεροχής της εταιρίας σε τομείς σχετικούς με τη βασική ομάδα προϊόντων της (λογισμικό για κεντητικές μηχανές), όπως Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας, Τεχνητή Νοημοσύνη, Έμπειρα Συστήματα και Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου και παρουσίας στο Διαδίκτυο. Οι επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής αναμένεται να αποδώσουν εκτεταμένες συνέργιες σε επίπεδο προώθησης των πωλήσεων, εμπορικής πολιτικής, εξυπηρέτησης πελατών και επέκτασης σε νέες αγορές, αλλά και να υποστηρίξουν έμμεσα άλλες κατηγορίες επενδύσεων (π.χ. Κατηγορία 7, παρακάτω).

Κατηγορία 3 Ανάπτυξη Συστημάτων Κοπής & Χάραξης με Laser
Η COMPUCON έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με τους οργανισμούς ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας) & ΕΣΕΤΕ (Εταιρία Στήριξης Έρευνας, Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης) για την ανάπτυξη συστημάτων κοπής, χάραξης και επεξεργασίας υλικών με laser, καθώς και τη βιώσιμη ένταξη τους στην παγκόσμια αγορά. Η καινοτομία της συγκεκριμένης επένδυσης, που αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω της ίδρυσης θυγατρικής εταιρίας, έγκειται στο ότι στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων με εξαιρετικά χαμηλό κόστος παραγωγής, που θα καταφέρει σύντομα να συγκεντρώσει σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς μηχανών laser ελαφριάς και μέσης δυναμικότητας. Η COMPUCON αναμένεται να αποκτήσει μία πρόσθετη σημαντική πηγή εσόδων, καθώς θα εισπράττει δικαιώματα (royalties) επί των πωλήσεων που πραγματοποιούνται μέσω του διεθνούς δικτύου της. Επιπρόσθετα οφέλη θα εξασφαλιστούν από τις σημαντικές συνέργιες σε επίπεδο αύξησης του κύκλου εργασιών, καθώς η COMPUCON θα είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες (integrated) λύσεις, αυξάνοντας τις πιθανότητες να πετύχει σταυροειδείς πωλήσεις (cross-selling) σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές γραμμές προϊόντων της.

Κατηγορία 4 Ανασχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής σε Η.Π.Α. και Ασία
Η επέκταση των πωλήσεων σε νέες γεωγραφικές περιοχές αποτελεί βασική παράμετρο της στρατηγικής της COMPUCON. Στα πλαίσια αυτά, η εταιρία έχει καθορίσει ως άμεση προτεραιότητα την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές - «κλειδιά» των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας, καθώς και τη δραστηριοποίησή της στην αγορά της Κίνας, όπου οι τάσεις της αγοράς δείχνουν ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης θα είναι ιδιαίτερα αυξημένοι τα επόμενα χρόνια. Για να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις παραπάνω επιλογές, η COMPUCON έχει προγραμματίσει για τα επόμενα τρία χρόνια επενδύσεις όπως ανάληψη πλήρους ελέγχου της εταιρίας COMPUCON USA LLC και πραγματοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων στην τοπική αγορά, εγκατάσταση ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος στις εγκαταστάσεις του αντιπροσώπου της στην Ιαπωνία, και διερεύνηση αγοράς και δημιουργία δικτύου διανομής στην Κίνα.

Κατηγορία 5 Εξοπλισμός Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Η COPMUCON εκτιμά ότι ο πλήρης εκσυγχρονισμός του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση του καινοτομικού προφίλ της Εταιρίας και της ικανότητάς της να εισάγει πρωτοπόρες λύσεις για το σύνολο των αναγκών του κεντητικού κλάδου. Παράλληλα, το Εργαστήριο αναμένεται να αποτελέσει θερμοκοιτίδα ανάπτυξης νέων προϊοντικών γραμμών.

Κατηγορία 6 Ανάπτυξη και Εμπορευματοποίηση Ιατρικού Λογισμικού
Η περαιτέρω ανάπτυξη και εμπορική επιτυχία της προϊοντικής γραμμής Ιατρικού Λογισμικού εντάσσεται στη στρατηγική επιλογή της COMPUCON για διαφοροποίηση. Η Εταιρία αναμένει να αποκομίσει έμμεσα οφέλη από την αποσυγκέντρωση των πηγών εσόδων της, αλλά και από την ενίσχυση της φήμης της ως εταιρία υψηλής τεχνολογίας. Οι παραπάνω επιλογές συνεπάγονται κυρίως επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισμό, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου της ομάδας προγραμματιστών Ιατρικού Λογισμικού.

Κατηγορία 7 Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού ηλεκτρονικού εμπορίου στον κεντητικό κλάδο
Η επένδυση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την εμπορευματοποίηση μιας άκρως καινοτόμου σύλληψης, που προσεγγίζει την ανάγκη για παροχή αξιόπιστων και δοκιμασμένων λύσεων σε στρατηγικούς ενδιάμεσους του λιανικού εμπορίου (όπως, π.χ., μεγάλες αλυσίδες πολυκαταστημάτων ή κατασκευαστές ενδυμάτων με πολυεθνική παρουσία). Αφορά την προοπτική των επιχειρήσεων αυτών να «εξοπλίσουν» το ηλεκτρονικό τους κατάστημα με δυνατότητες κατασκευής και παραγγελίας online κεντημένων ειδών ρουχισμού / νοικοκυριού / δώρου.
Εκτιμάται ότι η άμεση και πρωτοπόρος δραστηριοποίηση της COMPUCON θα της ανοίξει τις πόρτες σε μία αγορά, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι θα φτάσει τα USD 400 εκατ. μέχρι το 2002.

Η πορεία εξέλιξης του Επενδυτικού Σχεδίου της εταιρίας την 30/06/2005 απεικονίζεται στην Έκθεση Εξέλιξης του Ε.Σ. της εταιρίας που ακολουθεί:

 

Ekthesi Exelixis E.S. 1ou Examinou 2005.pdf 380.79 KB
[PRINTME]εκτύπωση[/PRINTME]

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2020 COMPUCON S.A. All rights reserved.